مدار الکتریکی از جمله درس‌های مشترک و بسیار مهم دوره کارشناسی تمامی گرایش‌های برق است. درسی که از بس مهم و پایه‌ای و تا حدی سنگین هستش که معمولا در دو ترم به صورت دو درس ۳ واحدی ارائه می‌شه. توی کنکور ارشد هم که جایگاه خاص خودشو داره… نگم براتون از صنعت که ته هرچی دم و دستگاه مهندسی و خانگی و تجاری و… است به همین مدار الکتریکی بر میگرده در نتیجه یادگیری خوب این درس از واجبات دنیوی و اخروی یک مهندس برق هستش.

مدار الکتریکی

سرفصل آموزشی مدارهای الکتریکی ۱ به شرح زیر است:

فصل اول : مدارهای فشرده و قوانین کیرشهف

بولتمدارهای فشرده- عناصر فشره

بولتجهت قراردادی

بولتتوان

بولتاصل بقاء انرژی

بولتقضیه تلگان

بولتتعریف گره- تعریف شاخه- گره مرکب

بولتقانون جریان کیرشهف

بولتقانون ولتاژ کیرشهف

فصل دوم : اجزای مدار الکتریکی

بولتاجزای مدار

بولتمقاومت خطی تغییر ناپذیر با زمان

بولتمنبع جریان مستقل (نابسته یا ایده آل)

بولتمنابع وابسته یا کنترل شده

بولتمنبع ولتاژ مستقل ( نابسته یا ایده آل)

بولتانواع منابع وابسته

بولتمنبع مولد- منبع مصرف کننده

فصل سوم: مدارهای ساده

بولتتعریف گره، شاخه، حلقه

بولتاتصال المان‌ها (سری- موازی)

بولتاتصال منابع مستقل (سری- موازی)

بولتاتصال مقاومت ها- سری- تقسیم ولتاژ

بولتاتصال مقاومت ها- موازی- تقسیم جریان

بولتتوابع ویژه (ضربه واحد- پله واحد- شیب واحد)

بولتروش‌های تحلیل مدارهای مقاومتی

بولتمدار مسطح

بولتروش تحلیل گره در مدارهای مقاومتی

بولتتعیین گره‌های اساسی

بولتروش تحلیل گره و منابع وابسته

بولتروش تحلیل گره و منابع ولتاژ

بولتمجموعه مسائل تکمیلی- روش گره           

بولتروش تحلیل مش در مدارهای مقاومتی

بولتروش مش و منابع وابسته

بولتروش مش و منبع جریان

بولتمجموعه مسائل تکمیلی- روش مش

بولتاصل جمع آثار

بولتتبدیل منابع

بولتقضیه تونن

بولتنحوه پیدا کرن ولتاژ تونن

بولتقضیه نرتن

بولتنحوه پیدا کردن جریان نرتن

بولتقضیه انتقال توان ماکزیمم در مدارهای مقاومتی

فصل چهارم : مدار الکتریکی مرتبه اول

بولتخازن خطی تغییر ناپذیر با زمان

بولتاتصال خازن‌ها (سری- موازی)

بولتتوان و انرژی در خازن

بولتسلف خطی تغییر ناپذیر با زمان

بولتاتصال سلف‌ها (سری- موازی)

بولتتوان و انرژی در سلف

بولتمدارهای مرتبه اول- مدار RC (پاسخ ورودی صفر- پاسخ حالت صفر- پاسخ کامل)

بولتمدارهای مرتبه اول- مدار RL (پاسخ ورودی صفر- پاسخ حالت صفر- پاسخ کامل)

بولتپاسخ گذرا- پاسخ ماندگار

بولتتبدیل هر مدار مرتبه اول به RL و یا RC

بولتانواع ورودی‌ها ( پله واحد- ضربه واحد- سینوسی- پالسی)

بولتپاسخ پله

بولتپاسخ ضربه

فصل پنجم: مدار الکتریکی مرتبه دوم

بولتمدارهای مرتبه دوم- مدار RLC موازی

بولتمعادله مشخصه-جواب همگن- جواب خاص- جواب کامل- اعمال شرایط اولیه

بولتمدارهای مرتبه دوم- مدار RLC سری

بولتمعادله مشخصه- جواب همگن- جواب خاص- جواب کامل- اعمال شرایط اولیه

فصل ششم: تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی

بولتتحریک سینوسی

بولتفازور

بولتامپدانس

بولتتونن- نرتن در حوزه فرکانس

بولتتابع شبکه یا پاسخ فرکانسی

بولتتوان (توان لحظه ای- توان متوسط- توان مختلط)

بولتقضیه انتقال توان ماکزیمم

فصل هفتم: عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج

بولتترانسفورماتور خطی

بولتامپدانس- اندوکتانس- ضریب تزویج

بولتمدل استاندارد ترانسفورماتور خطی

بولتترانسفورماتور ایده آل

بولتانتقال امپدانس در ترانس ایده آل

(در ضمن، سری هم اینجا بزنین، مفاهیم رو به زبان اصلی و بسیار ساده توضیح داده که خوندنش خالی از لطف نیست)

شما هم می‌توانید در مورد این مقاله نظر بدهید